خطوط و پست‌هاي فشار قوي

زمینه‌های فعالیت:
طراحي، تامين، مهندسي، ساخت، تست و راه‌اندازي پروژه‌هاي ذيل به شكل كليد در دست:
1. پست‌هاي فشار قوي و توزيع برق
پست‌های فشار قوی تا سطح ولتاژ 400 کیلوولت در دو نوعGIS یاCONVENTIONAL
پست‌های فشار قوی مدولار، موبایل و یا فیوزی
سیستم‌های اتوماسیون پست‌های فشار قوی
خطوط انتقال نیرو تا سطح ولتاژ 400 کیلوولت
سيستم‌هاي نوين كاهش تلفات توزيع نيروي برق
خدمات مرتبط با توزيع نيروي برق
برق‌رساني صنايع