اخذ پروژه احداث پست 63/20 كارخانه فروسيليس غرب پارس

با تلاش و پيگيري صورت پذيرفته شركت ساپتا موفق به اخذ پروژه احداث پست 63/20 كيلوولت ملاير جهت كارخانه فروسيليس غرب پارس گرديده است. ضمن تبريك اين موضوع به همكاران، اميدواريم همچون ساليان گذشته اجراي موفق اين پروژه برگ زرين ديگري در تابلوي افتخارات اين شركت به جاي بگذارد.