تامين و اجراي ستون‌هاي برق بالاسري راه‌آهن تهران - مشهد

با تلاش و پيگيري صورت پذيرفته شركت ساپتا موفق به اخذ پروژه ستون‌گذاري 200 كيلومتر از پروژه برقي‌كردن راه‌آهن تهران - مشهد گرديده است. ضمن تبريك اين موضوع به همكاران، اميدواريم همچون ساليان گذشته اجراي موفق اين پروژه برگ زرين ديگري در تابلوي افتخارات اين شركت به جاي بگذارد.