احداث 4 دستگاه پست و خط 220 و 330 كيلوولت

آذر انرژی

سایر اطلاعات

 • کد پروژه:
 • موضوع پروژه: احداث 4 دستگاه پست و خط 220 و 330 كيلوولت
 • وضعیت پروژه:
 • محل اجرا: کشور آذربایجان
 • کارفرما: آذر انرژی
 • مشاور: -
 • تاریخ تنفیذ قرارداد: 1384
 • تاریخ اتمام پروژه (پیش بینی ):
 • طول دوره گارانتی: 12 ماه
 • مبلغ قرارداد: 14501476 $
 • الحاقیه: 1140260 $
 • درصد پیشرفت:
 • درصد پیش پرداخت:
 • مدت قرارداد: 17 ماه